Čeho se bojí Garmin a jiní výrobci navigací?

Garmin ve své výroční zprávě pro akcionáře otevřeně popsal rizika a hrozby, kterým musí čelit. Podobné závěry lze aplikovat i na většinu ostatních výrobců navigací.
Čeho se bojí Garmin a jiní výrobci navigací?

Garmin před několika dny zveřejnil své finanční výsledky. Stručnou verzi najdete v tomto dokumentu (PDF). Na webu jsem ale raději zapátral v sekci věnované investorům, kde je devadesátistránková podrobná zpráva s mnoha zajímavými informacemi.

Zaujala mě hlavně sekce věnovaná hrozbám, kterým Garmin musí čelit. Je to myslím zajímavé čtení, které se navíc netýká jen Garminu, protože stejný nebo velmi podobný dokument by mohli podepsat i ostatní výrobci.

Řadu problémů, které Garmin popisuje, samozřejmě úplně stejně řeší jakákoli jiná globální firma, která vyrábí spotřební elektroniku. Přesto je ale zajímavé přečíst si o navigaci i z druhé strany. Kurzívou přidávám svůj komentář, jehož zdrojem jsou většinou doplňující informace od Garminu ze stejného dokumentu. Jestli si je budete chtít přečíst v angličtině, začínají na straně 19.

Čeho se Garmin bojí?

Ekonomické podmínky a nejistota mohou mít nepříznivý vliv na naše obraty a zisky.

Trh ve čtvrtém kvartálu 2008 opravdu velmi poklesl, toto riziko je v této době opravdu velké. Podle Garminu může současná situace vést i k restrukturalizaci a výsledkem mohou být dodatečné náklady.

Naše finanční výsledky jsou více než ze 70 % závislé na autoprůmyslu, a to může být příčinou budoucího menšího růstu.

Pomalejší růst a k tomu ještě silně klesající ceny navigační elektroniky by mohly vést k menším tržbám. Na navigačním trhu rovněž klesají marže.

Poptávka po přenosných navigačních přístrojích může být menší kvůli technologiím dostupným v mobilních telefonech a vestavěných systémech automobilů.

Pokud uživatelé začnou mobilní telefony brát jako zařízení schopné navigace, výrobci jednoúčelových zařízení mohou mít problém. Vestavěné navigační systémy se také čím dál víc stávají součástí výbavy automobilů.

Distributor Best Buy generuje více než 10 % prodejů. Naše tržby a profitabilita budou záviset na tom, jak se Best Buy bude dařit a bude-li nám platit včas.

Americká firma Best Buy Garminu v roce 2008 přinesla dokonce 12 % všech tržeb. Pokud by tento distributor měl problémy, silně se to odrazí na i finančních výsledcích Garminu.

Mnoho našich výrobků je závislých na systému GPS.

Garmin si uvědomuje, že systém GPS stále ovládá ministerstvo obrany Spojených států amerických a vždy je tady riziko, že se nějak změní podmínky. Družice navíc byly projektovány na 7,5 roku života, vždy hrozí elektronické i mechanické problémy, nelze úplně vyloučit ani sabotáže a jiné útoky. Částečná nebo úplná nefunkčnost systému GPS může mít samozřejmě obrovský velký vliv na navigační byznys.

Garmin také, zejména v produktech pro leteckou dopravu, spoléhá na zpřesňující signály WAAS/EGNOS. Tyto systémy provozují jiné společnosti a státní orgány.

Změny v americkém vzdušném prostoru nebo omezení týkající se letectví by poškodilo naše podnikání.

Garmin vzpomíná na dobu po 11. září 2001, kdy byla velmi zpřísněna pravidla leteckého provozu nad USA. Omezení se dočkaly zejména lety VFR (podle přímé viditelnosti; opakem je IFR – podle přístrojů). Garmin dodává do letounů právě VFR přístroje. Kdyby se podobné restrikce opakovaly, ovlivní to jeho byznys.

Změny rádiových frekvencí by mohly způsobit rušení signálu GPS, a to by také poškodilo naše podnikání.

Signál GPS je velice slabý. Zaslechl jsem přirovnání úrovni světelného záření žárovky 25 W pozorované ze vzdálenosti jedenácti tisíc mil – signál je tedy také snadno ovlivnitelný. Americký telekomunikační úřad FCC přitom neustále dostává požadavky na nové rádiové technologie, a ty by teoreticky mohly příjem GPS ovlivňovat.

Pokud nebudeme úspěšní ve vývoji, uvádění a včasné produkci dalších produktů, poptávka po nich by mohla poklesnout.

Garmin předpokládá, že významná část jeho tržeb bude pocházet z nově představených produktů. Navigační trh se přitom rychle mění, objevují se nové technologie, služby a požadavky. Na ně výrobce musí reagovat, je tedy třeba investovat do vývoje, do licencí. Bohužel nelze zaručit, že vývoj bude vždy dokončen, nebo že novinky budou uživateli akceptovány.

Pokud nebudeme správně předvídat poptávku po našich produktech, nemusíme být schopni zajistit jejich dostatečné množství nebo dostatečně efektivní výrobu. Na druhé straně zase hrozí přezásobení.

Poptávka po navigačních systémech závisí na mnoha faktorech a je obtížné ji předpovídat. Bude to navíc čím dál složitější, neboť Garmin stále rozšiřuje svůj záběr a portfolio produktů je mnohem větší než dřív. Když se poptávka podcení, je nutné zajistit větší výrobu, což leckdy není možné, nebo jen za zvýšených nákladů. Naopak pokud jsou plány příliš ambiciózní, začnou se plnit sklady.

Můžeme čelit právní odpovědnosti.

Chyby v navigačních přístrojích mohou mít za následek autonehodu, leteckou či námořní havárii, následné žaloby, někdy i prohry a nutnost zaplatit. Přestože je Garmin pojištěn proti těmto rizikům, pojištění není stoprocentní.

Jsme závislí na dodavatelích, z nichž někteří jsou jediní, kdo dodává potřebné komponenty. Naše výroba by mohla být vážně ovlivněna v případě, kdyby tito dodavatelé nebyli schopni splnit požadavky a neexistovaly by alternativní zdroje; nebo pokud cena těchto komponent vzrostla.

Konkrétně se jedná o polovodičové součástky, elektroluminiscenční panely, displeje, paměťové čipy, baterie a mikroprocesory. Jejich cena, kvalita a dostupnost je zásadní pro úspěšnou výrobu a prodej. Mnohé tyto komponenty jsou proprietární, a přesun výroby na jiného dodavatele problematický až nemožný – navíc pokud možno bez přerušení výroby.

Jsme závislí na dodavatelích dat pro digitální mapy. Naše podnikání by mohlo být ovlivněno, pokud nebudeme schopni tato data licencovat, nebo kdyby vzrostla jejich cena.

Na světě jsou dva hlavní dodavatelé map. Tele Atlas patří TomTomu, Navteq koupila Nokia – obě tyto firmy přitom zároveň vyrábějí navigace a konkurují Garminu. Ten nepředpokládá problém v této oblasti, neboť s Navteqem podepsal dohodu o spolupráci až do roku 2015 s výhledem do roku 2019. Kdyby ale přesto nastaly potíže, bude extrémně obtížné najít za Navteq náhradu.

Při prodeji spoléháme na dealery a distributory. Narušení těchto kanálů by mohlo poškodit naše podnikání.

Tento způsob distribuce s sebou nese velké skladové zásoby u distributorů a dealerů. Jejich snížení by mělo vliv na schopnost uspokojit zákazníky. Je také třeba vyřešit uživatelskou podporu a servis. Vzhledem k tomu, že obchodníci prodávají současně i zboží konkurentů Garminu, kteří mohou nabídnout výhodnější podmínky, hrozí, že Garminu nebude věnován dostatek prostoru. Distribučním řetězcům musí Garmin věnovat náležitou péči.

Naše podnikání může utrpět, pokud nebudeme schopni najmout a udržet si dostatečně kvalifikované pracovníky, nebo pokud ztratíme své klíčové zaměstnance.

Tento problém se dotýká všech oblastí: vedení, konstrukce a vývoje, prodeje, marketingu, výroby i administrativy. Garmin v současné době nemá uzavřeny pracovní smlouvy se všemi svými klíčovými manažery. Ztráta někoho z nejvyššího managementu nebo klíčových vývojářů by mohla ovlivnit celou společnost. Přijímání nových zaměstnanců je navíc náročné. Například v uplynulých letech byl nedostatek lidí z oboru elektrotechniky a IT, který je pro Garmin velmi důležitý.

Naše marže mohou kolísat.

Navigační trh je stejně jako jiné obory spotřební elektroniky trochu nejistý. Klesají ceny a výrobci musí reagovat. Zisky Garminu závisí na produktech, konkurenci na trhu, objemu; ceny produktů navíc během svého prodejního cyklu klesají.

Čtvrtletní finanční výsledky mohou podléhat výkyvům a sezónnosti.

Garmin tvrdí, že je obtížné předpovídat finanční výsledky. Ve skutečnosti mohou v jednotlivých čtvrtletích velmi kolísat. Historicky je první a třetí kvartál roku horší než zbytek, někdy dokonce tržby a zisk dokonce klesnout i meziročně. Prodeje navigací do automobilů a lodí rostou před dovolenými a samozřejmě zabírají také Vánoce. Garmin se proto snaží uvádět produkty tak, aby zachytil vlnu zájmu v druhém a čtvrtém kvartálu.

Nepříznivé hospodářské podmínky by mohly poškodit naše investice.

Jde o inflaci a obecné ekonomické podmínky na různých trzích.

Naše čtvrtletní finanční výsledky ovlivňuje síla zahraničních měn.

Problém se týká hlavně Tchajwanu, kde jsou továrny, ve kterých Garmin vyrábí své přístroje. Kurz mezi tchajwanským a americkým dolarem není pevný.

Pokud nebudeme schopni efektivně čelit konkurentům, snížení naší konkurenční pozice by mohlo mít za následek snížení cen, méně objednávek, snížení marží a podílu na trhu.

Trh navigačních produktů je velmi konkurenční a Garmin očekává, že konkurence se v budoucnu ještě zvýší. Někteří konkurenti mají výrazně větší finanční, technické a marketingové zdroje než Garmin. Mohou tedy efektivněji reagovat na nové technologie, změny a uživatelské požadavky. Mohou také investovat více prostředků do vývoje, marketingu a prodeje. Důsledkem konkurence může být snižování cen, méně objednávek, nižší marže a ztráta podílu na trhu. Pokud Garmin nebude schopen adekvátně reagovat na kroky konkurence, může to poškodit jeho podnikání.

Naše práva duševního vlastnictví jsou důležitá. Mohli bychom utrpět ztrátu, pokud porušují jiná práva nebo pokud by byla porušena jinými subjekty.

Garmin je závislý na kombinaci patentů, copyrightů, ochranných značek a obchodních tajemství, na utajených obchodních ujednáních. Může se stát, že tyto patenty a další věci někdo porušuje, Garmin to proto musí sledovat a hájit svá práva. Ne vždy se mu to ale podaří, ne vždy jsou také všechny patentové přihlášky uznány. Naopak vlastníci jiných patentů mohou Garmin žalovat za využívání některých svých patentovaných postupů. Tohle všechno navíc nelze předvídat, a patentové spory s sebou nesou různé náklady.

Naše podnikání by mohlo poškodit, pokud bychom pro své produkty včas nezískali potřebné certifikáty a potvrzení.

Některé produkty, zejména ty z leteckého segmentu, vyžadují schválení vládními orgány a různými certifikačními úřady. Certifikace je ale drahý a často časově náročný proces, může zdržet uvedení produktu na trh. Problematické je to hlavně u OEM zařízení, která Garmin dodává třeba výrobcům letadel. Navíc nelze stoprocentně zaručit, že výrobek bude schválen.

Náš byznys je závislý na ekonomických, politických a jiných rizicích spojených s mezinárodním obchodem a provozem.

Přibližně 39 % tržeb Garmin získal exportem zboží mimo USA. Zde je však několik hledisek, které ovlivňují finanční výsledky: měnové kurzy, politické podmínky (zejména v rozvojových zemích), ochrany trhů, daně, války a obecně neklidný stav, slabá ochrana intelektuálních práv apod.

Hrozí, že pocítíme specifická ekonomická a politická rizika spojená se spolupracujícími firmami na Tchajwanu.

Tchajwan si nárokuje Čína, a přestože má stále výsady nezávislého státu, Čína neuznává tchajwanskou vládu – je zde zkrátka určitá nejistota. Garmin přitom na Tchajwanu vyrábí většinu svých produktů.

Naši akcionáři se mohou potýkat s problémy při ochraně svých zájmů, protože Garmin je registrován na Kajmanských ostrovech.

Práva akcionářů v USA a na Kajmanských ostrovech se liší, například pokud jde o možnost kontroly akcionáři, o přístup k dokumentům, seznamu akcionářů atd. Právní systém je slabší než v USA.

Můžeme provádět strategické akvizice, investice, strategická partnerství nebo jiné počiny. Naše podnikání by mohlo být významně poškozeno, pokud nám takové transakce nepodaří úspěšně identifikovat, dokončit a integrovat.

Garmin v roce 2008 koupil distribuční společnosti v šesti evropských zemích, aby posílil svoji pozici na evropském trhu. Zřejmě chce v této strategii pokračovat, uznává ale riziko, že nebude schopen správně identifikovat další vhodné akvizice, investice a kandidáty na strategická partnerství. Nelze zapomenout ani na kulturní odlišnosti – byznys se v Evropě dělá jinak než v Americe, jsou zde jiná práva zaměstnavatele a zaměstnanců. Když se něco nepovede, může to ovlivnit hospodaření Garminu.

Máme užitek z daňových pobídek na Tchajwanu, které však nemusí být vždy k dispozici.

Garmin platí na Tchajwanu nižší daně než v USA, kde má centrálu. Využívá starší nabídku Tchajwanu k investicím. Pokud by se podmínky změnily, může to mít vliv na finanční výsledky.

Daňové změny v USA by mohly mít negativní vliv na naše akcionáře.

Garminu by mohlo hrozit (zřejmě kvůli sídlu na Kajmanských ostrovech), že bude v USA zařazen jako „passive foreign investment company“, na kterou se vztahují jiná daňová pravidla. Garmin sice nevěří, že by tato změna mohla nastat, stejně jako zařazení do skupiny „Controlled Foreign Corporation“, ale ve zprávě pro akcionáře je nutné přiznat každé riziko.

Mohou se objevit dodatečné daňové závazky.

Kvůli tomu, že Garmin je globální firma, která platí daně v mnoha zemích světa, nemusí se odhady daňových nákladů vždy přesně sejít s výpočtem místních finančních úřadů. Mohou se proto objevit dodatečné daňové povinnosti.

Jak se dařilo mapám?

Cílem mého pátrání ve finanční zprávě pro investory původně nebylo najít tato vypsaná rizika, objevil jsem je spíše náhodně. Chtěl jsem se místo toho podívat, jak se Garminu loni dařilo v kartografické oblasti – jak se prodávaly mapy. Koncem roku 2007 totiž byla prolomena jejich doposud takřka dokonalá ochrana proti kopírování. Zajímalo mě, jestli se to nějak projevilo na finančních výsledcích.

Ve finanční zprávě však mapová divize není vůbec zmíněna. Garmin své podnikání rozděluje jen na tyto segmenty:

  • outdoor/fitness produkty
  • produkty do automobilu
  • letecké produkty
  • námořní produkty

Distribuční politika Garminu týkající se map je docela špatná. Neexistuje žádná možnost pronajmout si mapu na kratší časové období nebo koupit za nižší cenu jen konkrétní menší oblast. Pořizovat si třeba kvůli týdenní dovolené celou mapu v hodnotě několika tisíc korun, není zrovna efektivní, takže to někteří uživatelé nyní bohužel občas řeší jinak.

Loňský rok jinak u Garminu dopadl lépe než rok 2007, tržby ve všech sledovaných oblastech vzrostly. Mohlo být ale určitě mnohem lépe, neboť čtvrtý kvartál jen naopak v téměř všech ohledech horší než poslední čtvrtletí roku 2007. Výjimkou je jen oblast outdoor/fitness, kde Garmin loni představil řadu zásadních produktů, rok 2007 byl u turistických a sportovních přístrojů slabý.

Je zkrátka vidět, že hospodářská krize zasáhla i výrobce v oblasti navigací.

Diskuze (39) Další článek: O2 pomalu zbrojí na spuštění LTE

Témata článku: Ostatní, Vestavěný systém, Kulturní odlišnost, Významná část, Zajímavé čtení, Distribuční společnost, Zvýšený náklad, Ministerstvo obrany, Náročný proces, Přesun výroby, Zásadní produkt, Zpřesňující signál, Boj, Současná situace, Vývoj prodeje, Čtvrtý kvartál, Seznam akcí, Mezinárodní obchod


Určitě si přečtěte

RECENZE: Redmi 9 – hodně muziky za málo peněz

RECENZE: Redmi 9 – hodně muziky za málo peněz

** I základní model může nabídnout skvělý poměr cena/výkon ** Nadstandardní výdrž je pádný argument i přes pomalejší dobíjení ** Volba správné verze je u Redmi 9 klíčová

Martin Herodek | 15

Google Fotky už nebudou zdarma. Co dál? Máte v podstatě dvě možnosti…

Google Fotky už nebudou zdarma. Co dál? Máte v podstatě dvě možnosti…

** Google od června 2021 zásadně omezí službu Google Fotky. ** Jednou z alternativ je záloha na vlastní NAS. ** Srovnali jsme obě metody po stránce ceny i funkcí.

Jiří Kuruc, Filip Kůžel, Jakub Michlovský | 102